REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia Ogólne


§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem cr123.pl wraz z subdomenami zwanymi dalej Sklepami. Każda subdomena jest ma swoje własne sposoby płatności i cenniki dostaw. Obecne funkcjonują:

akumulatorki - sklep dla klientów z Polski

batteries - sklep dla klientów z Wielkiej Brytanii

rechargable - sklep dla klientów ze Stanów Zjednoczonych

nabijatelna. - sklep dla klientów ze Słowacji

baterias - sklep dla klientów ze Hiszpanii

§ 2.

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. "Sprzedający" - ,,MM" – nazwa Zakładu Produkcyjno-Handlowego Moto-Mer, będącym importerem i dystrybutorem akumulatorów i innych akcesoriów z siedzibą w 91-316 Łódź, ul Zygmunta Sierakowskiego 30, NIP 726-01-32-765, Regon 470147756, wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 46667. (Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi), dla odbiorców hurtowych, oraz Przedsiębiorstwo Handlowe GADŻET z siedziba w Łodzi ul. Limanowskiego 95, NIP 726-24-05-687, Regon 472952031, wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 46667. (Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście) dla odbiorców pozostałych;

2. ,,Administrator" – osoba zarządzająca serwisem w imieniu MM;

3. ,,Hasło'' – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

4. ,,Login" – ciąg znaków alfanumerycznych ( e-mail ), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;

5. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne nie związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością dokonująca zakupu u Sprzedającego (Przedsiębiorstwo Handlowe GADŻET);

6 ,,Klient" – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu u Sprzedającego (Zakładu Produkcyjno-Handlowego Moto-Mer ), związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);

7. Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument;

8. ,,Konto" – miejsce w Sklepie dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, poprzez podanie loginu i hasła, za pośrednictwem którego wprowadza On dane do Sklepu, w szczególności dane dotyczące Kupującego i zarządza nimi, odbiera określone dane ze Sklepu, jak również uzyskuje dostęp do funkcjonalności Sklepu dostępnych wyłącznie dla Kupujących posiadających Konto w Sklepie. Kupujący, który nie posiada Konta, powinien liczyć się z tym, że będzie miał dostęp do mniejszej liczby funkcjonalności Sklepu, w szczególności może mieć ograniczone możliwości w zakresie wprowadzania, zarządzania i pobierania danych ( treści ) ze Sklepu;

9. ,,Sklep Internetowy ( Sklep ) " – serwis internetowy dostępny pod adresem www.akumulatorki.cr123.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Produkty i/lub dokonać rezerwacji;

10. ,,Sklep fizyczny MM'' - dostępny dla ogółu Konsumentów punkt sprzedaży znajdujący się w Łodzi pod adresem ul. Limanowskiego 95;

11.,,Umowa sprzedaży" – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

12. ,,Towar" – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży dostępna w momencie zamówienia;

13. "Koszyk" – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego;

14. ,,Produkt" – rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym MM;

15. ,,Rejestracja'' – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego „Konta Klienta”, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie serwisu Sklepu;

16. ,,Zamówienie" – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę produktu;

17. ,,Własne Treści" – umieszczając w Sklepie własne dane (treści), które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Klient oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia autorskich praw majątkowych albo uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują, licencję lub upoważnienie do umieszczenia takich danych (treści) w Sklepie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Klient mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z takich danych (treści).

18. Czas dostawy – czas, w jakim przewoźnik dostarczy towar do Kupującego;

19. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Kupującego;

20. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu;

21. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami;

22. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie;

23. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz;

 • zmniejszona jest jej wartość
 • zmniejszona jest jej użyteczność ze względu na oznaczony w umowie cel albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy;
 • nie ma właściwości, o których kupujący był zapewniony przez sprzedawcę;
 • jest niekompletna

§ 3.


Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Każdy Kupujący Zgadza się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuję się im, przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, oraz akceptacji jego postanowień. Przy czym korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację i zobowiązanie się przez korzystającego ze Sklepu (Kupującego) do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z prawem polski i w języku polskim na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia spoza Rzeczypospolitej Polskiej zostaną zrealizowane po uprzednim ustaleniu warunków sprzedaży - kosztów, terminu i sposobu dostawy i zapłaty.
 2. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich (dla zamówień realizowanych na terenie RP), albo w Euro (dla zamówień realizowanych na pozostałym terenie UE) zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. dla kupujących z poza RP istnieje możliwość zakupów w innej walucie po przeliczeniu wg aktualnych kursów w dniu zakupu według średnich kursów podawanych przez NBP.
 3. Podawane ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Ceny w sklepie mogą ulec zmianie w każdej chwili. Aktualna cena jest widoczna w opisie produktu w dniu składania zamówienia i jest ona wiążąca do zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 5. Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy, które uzależnione są ilości zamówionego towaru oraz od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Całkowita kwota zamówienia wraz z ceną dostawy widnieje w podsumowaniu każdego zamówienia.
 6. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna pod odnośnikiem a także w siedzibie Sprzedającego.
 7. Aktualne sposoby dostawy oraz ich ceny można znaleźć pod odnośnikiem
 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej. Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego. Dotychczasowi Kupujący o zaistniałych zmianach zostaną skutecznie powiadomieni poprzez stosowne informacje na własnych kontach klienckich w sklepie.
 9. Kupujący, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od kupna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu bez podania przyczyn. Koszty związane ze zwrotem rzeczy/towaru w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia ponosi klient.
 10. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 11. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 12. Zapytania odnośnie oferowanych produktów można składać na adres poczty elektronicznej buy@cr123.pl Kupujący mogą kierować do Sprzedawcy wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Sklepu na w/w adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu +48 42 651 22 43 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 13. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w momencie przeniesienia niebezpieczeństwa na Kupującego lub nastąpiły z przyczyny znajdującej się w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili, zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 15. Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

§ 4.

 1. Sprzedający gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z Serwisem. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Sklepu. W oparciu o te dane są budowane np. statystyki odwiedzin.
 2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
 3. Niektóre obszary Sklepu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Kupującego, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.
 4. Jeżeli w procesie korzystania z usług Sprzedającego Kupujący podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Kupujący nadal korzysta z w/w usług, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zmianach e-mailem na adres buy@cr123.pl
 5. Gdy nie obowiązuje żadna promocja na oferowane przez Sprzedającego produkty należy przyjąć cenę regulaminową.
 6. Logo i nazwa Sklepu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Sprzedającemu. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Sklepu bez zgody Sprzedającego, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione. Ochronie prawnej podlega także wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych Sklepu.
 7. Sprzedający jest uprawniony do umieszczenia znaku wodnego, który będzie chronił prawa autorskie twórcy danego pliku multimedialnego.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do umieszczania w Sklepie materiałów reklamowych, promocyjnych.
 9. Zabronione jest umieszczanie przez Klientów w Sklepie, w jakiejkolwiek formie, reklam, ofert lub materiałów promocyjnych konkurencyjnych serwisów WWW, chyba, że za uprzednią zgodą Sprzedającego.
 10. Osoby trzecie mają prawo prowadzenia w Sklepie konkurencyjnej wobec Sprzedającego działalności wyłącznie na podstawie uprzednich, indywidualnych uzgodnień ze Sprzedającym, co do warunków prowadzenia takiej działalności w ramach Sklepu.

II. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

W celu prawidłowego korzystania przez Kupujących z usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów w sieci Internet,
 • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Na to konto zostaną wysłane wskazówki, co do rejestracji w sklepie.

 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 11 lub nowsza, Firefox wersja 53 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek, może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony sklepu, dlatego Sprzedający nie zaleca ich użycia.


III. Licencjonowanie treści

 1. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.

 2. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych w celach identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

IV. Odpowiedzialność Operatora i warunki ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu

 1. Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności MM przewidziane w Regulaminie, stosuje się wyłącznie wobec Klientów. Wobec konsumentów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stosuje się w tym zakresie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego, w szczególności odszkodowawczej, za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu, a także utratę danych Kupującego, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Sprzedającego zmierzającego do poprawy funkcjonalności Sklepu. Sprzedający zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Kupujących o zakłóceniach w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

 3. Sprzedający nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu funkcjonalności Sklepu lub materiałów umieszczonych w Sklepie.

 4. Sprzedający nie odpowiada ponadto wobec Kupujących i osób trzecich za:

 • treść danych zamieszczanych przez Kupujących w Sklepie,

 • jakiekolwiek szkody Kupujących spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Kupujących ze Sklepu,

 • szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

 • niemożność zalogowania się w Sklepie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Kupującego,

 • całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail do Sprzedającego lub innych Kupujących ponosi Kupujący, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem,

 • Sprzedający wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie jest zabronione umieszczanie w Sklepie jakichkolwiek treści, w tym fotografii, plików audio, video, o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp.

 • W przypadku powzięcia przez Sprzedającego wiedzy o zamieszczeniu w Sklepie przez jakiegokolwiek Kupującego treści o charakterze bezprawnym, dostęp do nich może zostać uniemożliwiony przez Sprzedającego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na zasadach określonych w ww. ustawie, jest wyłączona odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego, który zamieścił takie dane, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawcza, z tytułu uniemożliwienia dostępu do takich danych,

 • Każdy Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o przypadkach umieszczenia w Sklepie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać do Sprzedającego, na adres e-mail: buy@cr123.pl, zawierającą link do podstrony Sklepu, na której znajdują się bezprawne treści lub inne wskazówki umożliwiające Sprzedającego zlokalizowanie umiejscowienia w Sklepie bezprawnych treści.

Sprzedający jest uprawniony do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu, co może objawiać się przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te mogą być spowodowane modyfikacją Serwisów, konserwacją ich funkcjonalności lub sprzętu i nie powinny trwać dłużej niż 2 dni miesięcznie jednak nie wpływają one na wysyłkę zamówień już złożonych.

V. Rejestracja i logowanie

 1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny. Wybrać czy w Sklepie będzie widniał, jako osoba prywatna ( konsument ) czy firma ( klient ), wybrać login, pod jakim będzie widoczny w Sklepie, podać poprawny adres poczty elektronicznej (e-mail) niezbędny do aktywacji Konta, ustawić bezpieczne hasło uniemożliwiające osobą trzecim podszycie się pod Kupującego.

 2. Następnie, Kupujący zainteresowana korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu powinna odebrać swoją pocztę podaną podczas rejestracji i postępować zgodnie z instrukcjami przesłanych przez Sprzedającego.

 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony przez Kupującego rejestrującego się w Sklepie zgodnie z prawdą, tj. wpisywane dane powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Kupujący jest zobowiązany na bieżąco i niezwłocznie aktualizować swoje dane w Sklepie, jeżeli nastąpiła ich zmiana.

 4. Sprzedający umożliwia, za pośrednictwem Sklepu, korzystanie z usług świadczonych w ramach Sklepu, polegających na umożliwieniu Kupującemu dostępu do poszczególnych funkcjonalności Sklepu, dostępnych nieodpłatnie lub odpłatnie.

 5. Z chwilą pozytywnego zakończenia procesu rejestracji przez Kupującego u Sprzedającego następuje utworzenie nowego Konta, a w konsekwencji zostaje zawarta umowa na świadczenie usług w ramach „MM”. Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 6. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest firma „Z.P.H. Moto-Mer”. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez „Z.P.H. Moto-Mer” z siedzibą Łódź 91-316, ul. Zygmunta Sierakowskiego 30, dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem Sklepu zgodnie z regulaminem i promowaniem towarów i usług. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz poprawiania ich w siedzibie „Z.P.H. Moto-Mer”. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez MM lub żądać ich usunięcia, co jednak będzie wiązać się z usunięciem konta Kupującego. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do „Z.P.H. Moto-Mer” na piśmie na adres korespondencyjny 91-316 Łódź, ul. Zygmunta Sierakowskiego 30.

 7. Informujemy, iż Państwa dane teleadresowe i kontaktowe udostępniane są firmom zewnętrznym, z którymi współpracujemy. Przekazujemy jedynie, niezbędne informacje w celu realizacji procesu zakupowego i wysyłki zamówionych towarów.

 8. Kupujący może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie. Niedozwolone jest udostępnianie przez Kupującego danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim.

 9. Sprzedający jest uprawniony uniemożliwić dostęp do danych zamieszczonych w Sklepie z naruszeniem postanowień niniejszego ustępu.

VI. Zawarcie Umowy sprzedaży produktu poprzez Sklep Internetowy.

 1. Kupujący może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego na wybrane Produkty.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową http://akumulatorki.cr123.pl, dokonać rejestracji nowego użytkownika lub w przypadku korzystania już z naszych usług zalogować się do sklepu a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

 3. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 4. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 5. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia;
  • ilości zamawianych produktów;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują);
  • wybranego sposobu dostawy,

 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest wiążące dla obu stron zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a umowa sprzedaży w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, MM potwierdzi otrzymanie zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadkach przedłużającego się oczekiwania na potwierdzenie zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie folderu wiadomości niechcianych zwanego też czasem Spam-em.

 7. Zamówienia mogą być składane 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, jednak realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze w godzinach 9-15.

 8. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej formy dostawy.

 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu przez kupującego ceny sprzedaży towaru. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni (dni robocze). Termin ten może ulec zmianie w okresie świątecznym i urlopowym. O zmianach Klient zostanie każdorazowo i odpowiednio wcześniej powiadomiony na stronach sklepu lub mailem na wskazany adres klienta przy logowaniu.

 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówień.

 11. Klient może anulować złożone zamówienie samodzielnie w dowolny skuteczny sposób lub korzystając z formularza kontaktowego (dla zalogowanych klientów) do czasu potwierdzenia wysyłki towaru przez sklep.

 12. Złożenie skutecznego Zamówienia jest możliwe po akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności która jest integralną częścią Regulaminu.

 13. Po dokonaniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail, (Zamówienie nie wymaga ze strony sprzedawcy potwierdzenia). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu ), a w szczególności:

  • a) e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,
  • b) e-mail o tytule „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – zawierający potwierdzenie zamówienia” potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.

 14. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

 15. Zamówione Towary zostaną dostarczone transportem własnym, przesyłką kurierską lub pocztą. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu Rezerwacji Towaru lub w czasie składania Zamówienia.

 16. W przypadku błędnej informacji o ilości towaru na stronie (w sklepie internetowym) o braku towaru Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie.

 17. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie w możliwie najkrótszym czasie poinformowany o anulowaniu Zamówienia lub jego części z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia. Sprzedawca zwróci się z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

 18. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez MM jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski. Zamówienia spoza RP są rozpatrywana indywidualnie.

 19. Operator ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

 20. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu w celu wyjaśnienia sprawy.

 21. Klient może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu - podając dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

VII. Dostawa

 1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że Strony postanowią wspólnie inaczej.

 2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przewoźnikiem na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 3. W przypadku niedostępności części produktów zamówionych przez Klienta, jest on informowany o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez przekazania Towaru za pośrednictwem dostępnych w sklepie przewoźników ich wybór jest dokonywany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

VIII. Płatności

 1. Klient może dokonać płatności przy odbiorze przesyłki – realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po jego złożeniu.

 2. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 3. Operatorem płatności elektronicznych jest firma Tpay (dawnej Transferuj) oraz Paypal. Są ona gwarantem szybkości i terminowości przeprowadzanych transakcji. Poprzez zastosowanie certyfikatów bezpieczeństwa znacząco poprawia poziom bezpieczeństwa dokonywanych transakcji bezgotówkowych.

 4. W sytuacji nie odnotowania w terminie 7 dni na koncie Sprzedającego wpłaty za zamówienie z formą zapłaty „przedpłata”, Sprzedający podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia problemu i pomocy w jego rozwiązaniu.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. W okresie 14 dni kalendarzowych od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 2. W ww. terminie Klient powinien przesłać Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy zakupu towaru w dowolny sposób. Zalecane jest jednak złożenie takiego oświadczenia w formie pisemnej albo elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

  • Z.P.H. Moto-Mer
  • 91-316 Łódź
  • ul. Zygmunta Sierakowskiego 30

 4. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego pokrywa Klient.

 5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w sposób, w który uchroni go przed uszkodzeniem, bądź zniszczeniem podczas transportu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu.

 6. W okresie na odstąpienie od umowy, Klient powinien obchodzić się z zamówionym towarem i sprawdzać go z należytą starannością. Tym samym ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości, które będzie wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający powinien dokonać zwrotu kwoty wpłaconej przez Klienta (cena towaru plus doliczone koszty wysyłki) w ciągu 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu Klienta od umowy, jednakże Sprzedający zastrzega sobie, iż nie będzie osobiście odbierał zwracanych produktów od Klienta, w związku z czym może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili dostarczenia produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej wysłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Niezależnie od wybranego przez Klienta pierwotnego sposobu dostarczenia, Sprzedający zwróci mu pełne, poniesione przez niego koszty transportu.

 9. Zwrot płatności dla Klienta, Sprzedający dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki użył Klient przy złożeniu zamówienia, chyba że Klient wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który to nie będzie wiązał się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej części Zamówienia, zwrot środków pieniężnych (cena towaru oraz koszt dostawy) nastąpi proporcjonalnie do ilości zwracanego Towaru.

 11. W przypadku skorzystania przez Klienta z promocji „Dostawa gratis”, Klient otrzymuje zwrot środków pieniężnych tylko za zawracany Towar. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów dostawy.

X. Wymiana towaru

 1. Wymiana towaru możliwa jest do 14 dni od momentu otrzymania paczki. Wymiany wysłane po okresie 14 dni nie będą uwzględniane.

 2. Wymiana towaru może być dokonana w obrębie jednego modelu – może dotyczyć zmiany koloru, lub na inny model oferowany w tej samej cenie.

 3. Wymiana towaru jest całkowicie darmowa. Klient ponosi tylko koszt przesłania towaru w obie strony.

 4. Wymianie podlega towar z kompletem metek i bez śladów użytkowania (zapachu, plam, zarysowań itd.).

XI. Reklamacje

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do sklepu. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną. Operator udostępnia Klientom adres poczty elektronicznej przeznaczony do kontaktów w tym celu : buy@cr123.pl

 2. W przypadku składania reklamacji Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego.

 3. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Sprzedający postąpi zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli naprawa albo wymiana byłyby niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR

XII. Polityka prywatności

 1. W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości naszym klientom i osobom przeglądającym nasz sklep korzystamy z tzw. plików "cookies". Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Zapewniamy, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem osobistych lub prywatnych danych i jest wolne od wirusów. Służą one jedynie celom administracji serwisem, dostarczania treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacji witryny a w szczególności:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. Więcej informacji o plikach cookies Klient znajdzie tutaj.


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://akumulatorki.cr123.pl
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Z.P.H. Moto-Mer prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres prowadzenia działalności gospodarczej – 91-316 Łódź ul. Sierakowskiego 30, NIP: 726-01-32-765, REGON: 472952031, numer telefonu: 42 651 22 43, adres poczty e-mail:

buy@cr123.pl
Ceniąc Państwa prywatność informujemy, że dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep powstał, aby umożliwić dokonywania zakupów w sklepie internetowego pod adresem http://akumulatorki.cr123.pl (dla Klientów z Polski). Zaletą Sklepu jest jego proste i intuicyjne działanie. Jednak za tym kryje się skomplikowana i nowoczesna technologia, która czasem bez naszej wiedzy gromadzi pewne informacje o odwiedzających użytkownikach naszego serwisu.

Nasz Sklep przetwarza i rozpoznaje tzw. pliki Cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe rozpoznawane przez nasz serwer, w którym zapisywane są informacje ułatwiające korzystanie ze Sklepu. Pliki są zapisywane w Państwa przeglądarce. Dzięki temu np., nie musimy za każdym razem prosić Państwa o wpisanie nazwy użytkownika i określenie swoich preferencji. Unika się w ten sposób wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Cookies są również wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwera internetowego. Każde cookie jest związane z konkretną przeglądarką stron WWW zainstalowaną na danym urządzeniu odbiorczym. Nie działa, więc, jeśli używacie Państwo innego urządzenia odbiorczego. Za pomocą, cookies nie można przejąć żadnych danych z Państwa komputera. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów komputerowych. Jeśli nie akceptujecie Państwo używania cookies, możesz tak skonfigurować przeglądarkę, aby ich nie przyjmowała. Pamiętać jednak należy, że w ten sposób oglądane przez Państwa strony mogą stracić, na jakości i funkcjonalności. Wykorzystywanie cookies jest w tej chwili standardem w Internecie. Spotkacie się Państwo z nimi w większości serwisów internetowych.

Istnieje możliwość wyłączenia plików cookie. Poniżej przedstawiamy linki do najpopularniejszych przeglądarek jak należy skonfigurować przeglądarkę aby nie blokowała ciasteczka:
MS Internet Explorer 10
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

MS Internet Explorer 9:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera 8.0
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html


Zbierane dane osobowe
Dane naszych użytkowników uzyskiwane są w czasie rejestracji na Platformie oraz za pomocą, tzw. cookies. Administrator danych osobowych gromadzi następujące dane osobowe Klientów dokonujących rejestracji w celu założenia konta w sklepie internetowym:
- imię i nazwisko,
- kod pocztowy,
- miejscowość,
- ulica, numer domu/mieszkania,
- numer telefonu,
- adres poczty elektronicznej e-mail.
2. Podczas korzystania ze stron Sklepu internetowego pobierane są również automatycznie następujące dodatkowe informacje:
- adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu,
- nazwa domeny,
- rodzaj przeglądarki,
- czas dostępu.


Ochrona Danych

Chronimy Państwa dane zgodnie w obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności. Serwer internetowy, na którym przechowywane są dane, jest chroniony wszelkimi możliwymi środkami technicznymi. Muszą Państwo jednak pamiętać, że w obecnej chwili nie ma sposobu na zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa danych w Internecie. Z tego powodu nie możemy udzielić pełnej gwarancji, że dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Staramy się jednak zrobić wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec.

Dostęp do Danych

Do danych osobowych zbieranych od klientów Z.P.H. Moto-Mer mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy naszej firmy. Zobowiązani są oni do zachowania danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.
Gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe pozyskane od Klientów przez Sklep internetowy są bezpieczne i nie są w żaden sposób przekazywane osobom trzecim.
Na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.

Uprawnienia użytkowników

Z.P.H. Moto-Mer umożliwia Państwu stały dostęp do danych osobowych przechowywanych na naszym serwerze. Możecie je Państwo w każdej chwili uzupełnić, zmienić, poprawić lub zażądać ich usunięcia z bazy danych i serwera. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez

Wykorzystanie Danych

1. Firma Z.P.H. Moto-Mer dane osobowe Klientów dokonujących rejestracji na stronie sklepu internetowego w celu założenia konta wykorzystuje w celu:

 • utworzenia indywidualnego Konta użytkownika,
 • zarządzania tym kontem,
 • umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie internetowym,
 • realizacji zamówień, płatności oraz ich doręczenia.

2. W przypadku realizacji zamówienia w celu dostawy towarów dane osobowe Klientów będą przekazywane firmie kurierskiej obsługującej wysyłkę.

Firma Z.P.H. Moto-Mer może przekazać dane personalne uzyskane od użytkowników serwisu http://akumulatorki.cr123.pl stronom trzecim, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Dane mogą zostać również ujawnione, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa. Partnerzy firmy lub reklamodawcy mogą uzyskiwać ogólne dane na temat użytkowników (np. procentowy podział ze względu na województwo, dzielnice itp).

Rejestracja

W formularzu rejestracyjnym prosimy naszych użytkowników o podanie kilku informacji na swój temat. Wpisanie większości z nich nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od Państwa dobrej woli. Adres e-mail jest nam potrzebny do wysłania potwierdzenia rejestracji. Przydaje się również w sytuacji, jeśli zgubicie lub zapomnicie Państwo swojego hasła - przesyłamy je ponownie na Państwa adres e-mail. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie rejestracji tworzymy raporty marketingowe. Obejmują one jednak wyłącznie zestawienia ogólne i nie zawierają konkretnych danych o żadnym indywidualnym użytkowniku. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.) przez Z.P.H. Moto-Mer z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 30 w Łodzi w celu marketingowym i w celu wykorzystania umowy publikacji ogłoszeń.

Obowiązki użytkownika

Z naszej strony staramy się zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych. Oczekujemy jednak Państwa pomocy. Pamiętajcie, aby przechowywać swoje hasło w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dzielisz swój komputer z innymi osobami (np. w biurze), nie zapominaj o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z serwisu http://akumulatorki.cr123.pl. W ten sposób nikt inny nie uzyska dostępu do Państwa danych.

Dane uzyskiwane od użytkowników serwisu http://akumulatorki.cr123.pl przechowywane są przez firmę Z.P.H. Moto-Mer. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem adresem: Z.P.H. Moto-Mer 91-316 Łódź ul. Sierakowskiego 30 tel.: 42 651-22-43, e-mail: buy@cr123.pl

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.